GOLFZON
GOLFZON

我的挥杆 常见问题

GOLFZON

  挥杆回放 会员挥杆视频

  319

  319
  浏览次数 400 好评! 3

  • weibo
  • qq

  ※点击挥杆动作视频来打开一个新窗口。

  球手 金鹫
  胜利2015
  日期 2020-4-18
  门店 上海禄熙高尔夫 
  球场 Phoenix Golf Resort Champion Course 
  4
  模式 巡回赛 
  距离 319.10yd
  球杆 一號木
  类型 左曲球

  挥杆信息

  挥杆 距离 剩余距离 位置
  1st 319.13yd 311.58yd 沙坑
  2nd 173.85yd 138.44yd 长草
  3rd 140.81yd 3.72yd 果岭
  4th 3.03yd 0.69yd 果岭
  5th 0.00yd 0.69yd OK(让球)

  幻灯片

  新视频

  更多
  GOLFZON