GOLFZON
GOLFZON

我的挥杆 常见问题

GOLFZON

  挥杆回放 会员挥杆视频

  Nice shoot

  Nice shoot
  浏览次数 291 好评! 0

  • weibo
  • qq

  ※点击挥杆动作视频来打开一个新窗口。

  球手 铜鹫
  Nakxi
  日期 2019-7-4
  门店 西安大展高尔夫 
  球场 Mission Hills Dongguan - Norman 
  15
  模式 巡回赛 
  距离 265.97yd
  球杆 一號木
  类型 直球

  挥杆信息

  挥杆 距离 剩余距离 位置
  1st 265.99yd 78.77yd 球道
  2nd 82.21yd 4.41yd 果岭环
  3rd 4.41yd 0.00yd 进洞

  幻灯片

  新视频

  更多
  GOLFZON